بانک عکس صنعت نفت ایران

مردم فقیر آبادان در زمان ملی شدن نفت

019112-175-مردم فقیر آبادان در زمان ملی شدن صنعت نفت019113-175-مردم قفیر آبادان در زمان ملی شدن صنعت نفت019114-175-مردم فقیر آبادان در زمان ملی شدن صنعت نفت019115-175-مردم فقیر آبادان در زمان ملی شدن صنعت نفت018166-173-بازدید از چادرنشینان صنعت نفت -ملی شدن صنعت نفت018169-173-بازدید از چادرنشینان آبادان--ملی شدن صنعت نفت018178-173-مردم فقیر مناطق نفت خیز جنوب زمان ملی شدن صنعت نفت