بانک عکس صنعت نفت ایران

میدان نفتی نفتون

008186-174-میدان نفتون008191-174-میدان نفتی در جنوب008194-174-میدان نفتون008216-174-در ورودی میدان نفتی008218-174-میدان نفتون008221-174-میدان نفتون