بانک عکس صنعت نفت ایران

پالایشگاه نفت کرمانشاه در زمان ملی شدن صنعت نفت

018225-173-پالایشگاه کرمانشاه در زمان ملی شدن صنعت نفت018227-173-پالایشگاه کرمانشاه در زمان ملی شدن صنعت نفت018228-173-پالایشگاه کرمانشاه در زمان ملی شدن صنعت نفت018229-173-پالایشگاه کرمانشاه در زمان ملی شدن صنعت نفت019041-175-پالایشگاه کرمانشاه هنگام ملی شدن صنعت نفت019069-175-بازدید حسین مکی از پالایشگاه کرمانشاه در زمان ملی شدن صنعت نفت