بانک عکس صنعت نفت ایران

امتیاز نامه جدید جایگزین امتیاز نامه دارسی بین دولت ایران و شرکت نفت انگلیس و ایران سال 1312

016645-174-امتیاز نامه جدید جایگزین امتیاز نامه دارسی بین دولت ایران و شرکت نفت انگلیس و ایران سال 1312016646-174-امتیاز نامه جدید جایگزین امتیاز نامه دارسی بین دولت ایران و شرکت نفت انگلیس و ایران سال 1312016647-174-قرارداد نفتی بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم شرکتهای نفتی خارجی سال 1333016648-174-امتیاز نامه جدید جایگزین امتیاز نامه دارسی بین دولت ایران و شرکت نفت انگلیس و ایران سال 1312