بانک عکس صنعت نفت ایران

بازدید رضا شاه از مناطق نفتی جنوب

014732-174-رضا شاه همراه با کارکنان شرکت نفت انگلیس و ایران در دارخزینه 1303047405-( )-بازدید رضا شاه از آبادان