بانک عکس صنعت نفت ایران

طرح توسعه فازهای 20 و 21 پارس جنوبی

طرح توسعه فازهای 20 و 21 پارس جنوبی 7 بهمن 1394 (1)طرح توسعه فازهای 20 و 21 پارس جنوبی 7 بهمن 1394 (2)طرح توسعه فازهای 20 و 21 پارس جنوبی 7 بهمن 1394 (3)طرح توسعه فازهای 20 و 21 پارس جنوبی 7 بهمن 1394 (4)طرح توسعه فازهای 20 و 21 پارس جنوبی 7 بهمن 1394 (5)طرح توسعه فازهای 20 و 21 پارس جنوبی 7 بهمن 1394 (6)طرح توسعه فازهای 20 و 21 پارس جنوبی 7 بهمن 1394 (7)طرح توسعه فازهای 20 و 21 پارس جنوبی 7 بهمن 1394 (8)طرح توسعه فازهای 20 و 21 پارس جنوبی 7 بهمن 1394 (9)طرح توسعه فازهای 20 و 21 پارس جنوبی 7 بهمن 1394 (10)طرح توسعه فازهای 20 و 21 پارس جنوبی 7 بهمن 1394 (11)طرح توسعه فازهای 20 و 21 پارس جنوبی 7 بهمن 1394 (12)طرح توسعه فازهای 20 و 21 پارس جنوبی 7 بهمن 1394 (13)طرح توسعه فازهای 20 و 21 پارس جنوبی 7 بهمن 1394 (14)طرح توسعه فازهای 20 و 21 پارس جنوبی 7 بهمن 1394 (15)طرح توسعه فازهای 20 و 21 پارس جنوبی 7 بهمن 1394 (16)طرح توسعه فازهای 20 و 21 پارس جنوبی 7 بهمن 1394 (17)طرح توسعه فازهای 20 و 21 پارس جنوبی 7 بهمن 1394 (18)طرح توسعه فازهای 20 و 21 پارس جنوبی 7 بهمن 1394 (19)طرح توسعه فازهای 20 و 21 پارس جنوبی 7 بهمن 1394 (20)طرح توسعه فازهای 20 و 21 پارس جنوبی 7 بهمن 1394 (21)طرح توسعه فازهای 20 و 21 پارس جنوبی 7 بهمن 1394 (22)طرح توسعه فازهای 20 و 21 پارس جنوبی 7 بهمن 1394 (23)طرح توسعه فازهای 20 و 21 پارس جنوبی 7 بهمن 1394 (24)طرح توسعه فازهای 20 و 21 پارس جنوبی 7 بهمن 1394 (25)طرح توسعه فازهای 20 و 21 پارس جنوبی 7 بهمن 1394 (26)طرح توسعه فازهای 20 و 21 پارس جنوبی 7 بهمن 1394 (27)طرح توسعه فازهای 20 و 21 پارس جنوبی 7 بهمن 1394 (28)طرح توسعه فازهای 20 و 21 پارس جنوبی 7 بهمن 1394 (29)