بانک عکس صنعت نفت ایران

همایش شصتمین سالگرد تاسیس شرکت ملی نفتکش ایران

همایش شصتمین سالگرد تاسیس شرکت ملی نفتکش ایران 27 دیماه 1394 (1)همایش شصتمین سالگرد تاسیس شرکت ملی نفتکش ایران 27 دیماه 1394 (2)همایش شصتمین سالگرد تاسیس شرکت ملی نفتکش ایران 27 دیماه 1394 (3)همایش شصتمین سالگرد تاسیس شرکت ملی نفتکش ایران 27 دیماه 1394 (4)همایش شصتمین سالگرد تاسیس شرکت ملی نفتکش ایران 27 دیماه 1394 (5)همایش شصتمین سالگرد تاسیس شرکت ملی نفتکش ایران 27 دیماه 1394 (6)همایش شصتمین سالگرد تاسیس شرکت ملی نفتکش ایران 27 دیماه 1394 (7)همایش شصتمین سالگرد تاسیس شرکت ملی نفتکش ایران 27 دیماه 1394 (8)همایش شصتمین سالگرد تاسیس شرکت ملی نفتکش ایران 27 دیماه 1394 (9)همایش شصتمین سالگرد تاسیس شرکت ملی نفتکش ایران 27 دیماه 1394 (10)همایش شصتمین سالگرد تاسیس شرکت ملی نفتکش ایران 27 دیماه 1394 (11)همایش شصتمین سالگرد تاسیس شرکت ملی نفتکش ایران 27 دیماه 1394 (12)همایش شصتمین سالگرد تاسیس شرکت ملی نفتکش ایران 27 دیماه 1394 (13)همایش شصتمین سالگرد تاسیس شرکت ملی نفتکش ایران 27 دیماه 1394 (14)همایش شصتمین سالگرد تاسیس شرکت ملی نفتکش ایران 27 دیماه 1394 (15)همایش شصتمین سالگرد تاسیس شرکت ملی نفتکش ایران 27 دیماه 1394 (16)همایش شصتمین سالگرد تاسیس شرکت ملی نفتکش ایران 27 دیماه 1394 (17)همایش شصتمین سالگرد تاسیس شرکت ملی نفتکش ایران 27 دیماه 1394 (18)همایش شصتمین سالگرد تاسیس شرکت ملی نفتکش ایران 27 دیماه 1394 (19)همایش شصتمین سالگرد تاسیس شرکت ملی نفتکش ایران 27 دیماه 1394 (20)همایش شصتمین سالگرد تاسیس شرکت ملی نفتکش ایران 27 دیماه 1394 (21)همایش شصتمین سالگرد تاسیس شرکت ملی نفتکش ایران 27 دیماه 1394 (22)همایش شصتمین سالگرد تاسیس شرکت ملی نفتکش ایران 27 دیماه 1394 (23)همایش شصتمین سالگرد تاسیس شرکت ملی نفتکش ایران 27 دیماه 1394 (24)همایش شصتمین سالگرد تاسیس شرکت ملی نفتکش ایران 27 دیماه 1394 (25)همایش شصتمین سالگرد تاسیس شرکت ملی نفتکش ایران 27 دیماه 1394 (26)همایش شصتمین سالگرد تاسیس شرکت ملی نفتکش ایران 27 دیماه 1394 (27)همایش شصتمین سالگرد تاسیس شرکت ملی نفتکش ایران 27 دیماه 1394 (28)همایش شصتمین سالگرد تاسیس شرکت ملی نفتکش ایران 27 دیماه 1394 (29)همایش شصتمین سالگرد تاسیس شرکت ملی نفتکش ایران 27 دیماه 1394 (30)همایش شصتمین سالگرد تاسیس شرکت ملی نفتکش ایران 27 دیماه 1394 (31)همایش شصتمین سالگرد تاسیس شرکت ملی نفتکش ایران 27 دیماه 1394 (32)همایش شصتمین سالگرد تاسیس شرکت ملی نفتکش ایران 27 دیماه 1394 (33)همایش شصتمین سالگرد تاسیس شرکت ملی نفتکش ایران 27 دیماه 1394 (34)همایش شصتمین سالگرد تاسیس شرکت ملی نفتکش ایران 27 دیماه 1394 (35)همایش شصتمین سالگرد تاسیس شرکت ملی نفتکش ایران 27 دیماه 1394 (36)همایش شصتمین سالگرد تاسیس شرکت ملی نفتکش ایران 27 دیماه 1394 (37)همایش شصتمین سالگرد تاسیس شرکت ملی نفتکش ایران 27 دیماه 1394 (38)همایش شصتمین سالگرد تاسیس شرکت ملی نفتکش ایران 27 دیماه 1394 (39)همایش شصتمین سالگرد تاسیس شرکت ملی نفتکش ایران 27 دیماه 1394 (40)همایش شصتمین سالگرد تاسیس شرکت ملی نفتکش ایران 27 دیماه 1394 (41)همایش شصتمین سالگرد تاسیس شرکت ملی نفتکش ایران 27 دیماه 1394 (42)همایش شصتمین سالگرد تاسیس شرکت ملی نفتکش ایران 27 دیماه 1394 (43)همایش شصتمین سالگرد تاسیس شرکت ملی نفتکش ایران 27 دیماه 1394 (44)همایش شصتمین سالگرد تاسیس شرکت ملی نفتکش ایران 27 دیماه 1394 (45)همایش شصتمین سالگرد تاسیس شرکت ملی نفتکش ایران 27 دیماه 1394 (46)همایش شصتمین سالگرد تاسیس شرکت ملی نفتکش ایران 27 دیماه 1394 (47)همایش شصتمین سالگرد تاسیس شرکت ملی نفتکش ایران 27 دیماه 1394 (48)همایش شصتمین سالگرد تاسیس شرکت ملی نفتکش ایران 27 دیماه 1394 (49)همایش شصتمین سالگرد تاسیس شرکت ملی نفتکش ایران 27 دیماه 1394 (50)همایش شصتمین سالگرد تاسیس شرکت ملی نفتکش ایران 27 دیماه 1394 (51)همایش شصتمین سالگرد تاسیس شرکت ملی نفتکش ایران 27 دیماه 1394 (52)همایش شصتمین سالگرد تاسیس شرکت ملی نفتکش ایران 27 دیماه 1394 (53)همایش شصتمین سالگرد تاسیس شرکت ملی نفتکش ایران 27 دیماه 1394 (54)همایش شصتمین سالگرد تاسیس شرکت ملی نفتکش ایران 27 دیماه 1394 (55)همایش شصتمین سالگرد تاسیس شرکت ملی نفتکش ایران 27 دیماه 1394 (56)