بانک عکس صنعت نفت ایران

بازدید بیژن زنگنه وزیر نفت از مناطق نفتخیز جنوب

بازدید بیژن زنگنه وزیر نفت از مناطق نفتخیز جنوب 6 بهمن ماه 1394 (1)بازدید بیژن زنگنه وزیر نفت از مناطق نفتخیز جنوب و نشست با هیئت مدیره و مدیران ارشد مناطق نفتخیز 6 آبان 1394 (2)بازدید بیژن زنگنه وزیر نفت از مناطق نفتخیز جنوب 6 بهمن ماه 1394 (3)بازدید بیژن زنگنه وزیر نفت از مناطق نفتخیز جنوب و نشست با هیئت مدیره و مدیران ارشد مناطق نفتخیز 6 آبان 1394 (4)بازدید بیژن زنگنه وزیر نفت از مناطق نفتخیز جنوب و نشست با هیئت مدیره و مدیران ارشد مناطق نفتخیز 6 آبان 1394 (5)بازدید بیژن زنگنه وزیر نفت از مناطق نفتخیز جنوب و نشست با هیئت مدیره و مدیران ارشد مناطق نفتخیز 6 آبان 1394 (6)بازدید بیژن زنگنه وزیر نفت از مناطق نفتخیز جنوب و نشست با هیئت مدیره و مدیران ارشد مناطق نفتخیز 6 آبان 1394 (7)بازدید بیژن زنگنه وزیر نفت از مناطق نفتخیز جنوب و نشست با هیئت مدیره و مدیران ارشد مناطق نفتخیز 6 آبان 1394 (8)بازدید بیژن زنگنه وزیر نفت از مناطق نفتخیز جنوب و نشست با هیئت مدیره و مدیران ارشد مناطق نفتخیز 6 آبان 1394 (9)بازدید بیژن زنگنه وزیر نفت از مناطق نفتخیز جنوب و نشست با هیئت مدیره و مدیران ارشد مناطق نفتخیز 6 آبان 1394 (10)بازدید بیژن زنگنه وزیر نفت از مناطق نفتخیز جنوب و نشست با هیئت مدیره و مدیران ارشد مناطق نفتخیز 6 آبان 1394 (11)بازدید بیژن زنگنه وزیر نفت از مناطق نفتخیز جنوب و نشست با هیئت مدیره و مدیران ارشد مناطق نفتخیز 6 آبان 1394 (12)بازدید بیژن زنگنه وزیر نفت از مناطق نفتخیز جنوب و نشست با هیئت مدیره و مدیران ارشد مناطق نفتخیز 6 آبان 1394 (13)بازدید بیژن زنگنه وزیر نفت از مناطق نفتخیز جنوب 6 بهمن ماه 1394 (14)بازدید بیژن زنگنه وزیر نفت از مناطق نفتخیز جنوب و نشست با هیئت مدیره و مدیران ارشد مناطق نفتخیز 6 آبان 1394 (15)بازدید بیژن زنگنه وزیر نفت از مناطق نفتخیز جنوب و نشست با هیئت مدیره و مدیران ارشد مناطق نفتخیز 6 آبان 1394 (16)بازدید بیژن زنگنه وزیر نفت از مناطق نفتخیز جنوب و نشست با هیئت مدیره و مدیران ارشد مناطق نفتخیز 6 آبان 1394 (17)بازدید بیژن زنگنه وزیر نفت از مناطق نفتخیز جنوب و نشست با هیئت مدیره و مدیران ارشد مناطق نفتخیز 6 آبان 1394 (18)بازدید بیژن زنگنه وزیر نفت از مناطق نفتخیز جنوب و نشست با هیئت مدیره و مدیران ارشد مناطق نفتخیز 6 آبان 1394 (19)بازدید بیژن زنگنه وزیر نفت از مناطق نفتخیز جنوب و نشست با هیئت مدیره و مدیران ارشد مناطق نفتخیز 6 آبان 1394 (20)بازدید بیژن زنگنه وزیر نفت از مناطق نفتخیز جنوب و نشست با هیئت مدیره و مدیران ارشد مناطق نفتخیز 6 آبان 1394 (21)بازدید بیژن زنگنه وزیر نفت از مناطق نفتخیز جنوب و نشست با هیئت مدیره و مدیران ارشد مناطق نفتخیز 6 آبان 1394 (22)بازدید بیژن زنگنه وزیر نفت از مناطق نفتخیز جنوب و نشست با هیئت مدیره و مدیران ارشد مناطق نفتخیز 6 آبان 1394 (23)بازدید بیژن زنگنه وزیر نفت از مناطق نفتخیز جنوب و نشست با هیئت مدیره و مدیران ارشد مناطق نفتخیز 6 آبان 1394 (24)