بانک عکس صنعت نفت ایران

تعمیرات اساسی- اورهال- پالایشگاه گاز پارسیان

تعمیرات اساسی- اورهال- پالایشگاه گاز پارسیان 21 مهر 1394 (1)تعمیرات اساسی- اورهال- پالایشگاه گاز پارسیان 21 مهر 1394 (2)تعمیرات اساسی- اورهال- پالایشگاه گاز پارسیان 21 مهر 1394 (3)تعمیرات اساسی- اورهال- پالایشگاه گاز پارسیان 21 مهر 1394 (4)تعمیرات اساسی- اورهال- پالایشگاه گاز پارسیان 21 مهر 1394 (5)تعمیرات اساسی- اورهال- پالایشگاه گاز پارسیان 21 مهر 1394 (6)تعمیرات اساسی- اورهال- پالایشگاه گاز پارسیان 21 مهر 1394 (7)تعمیرات اساسی- اورهال- پالایشگاه گاز پارسیان 21 مهر 1394 (8)تعمیرات اساسی- اورهال- پالایشگاه گاز پارسیان 21 مهر 1394 (9)تعمیرات اساسی- اورهال- پالایشگاه گاز پارسیان 21 مهر 1394 (10)تعمیرات اساسی- اورهال- پالایشگاه گاز پارسیان 21 مهر 1394 (11)تعمیرات اساسی- اورهال- پالایشگاه گاز پارسیان 21 مهر 1394 (12)تعمیرات اساسی- اورهال- پالایشگاه گاز پارسیان 21 مهر 1394 (13)تعمیرات اساسی- اورهال- پالایشگاه گاز پارسیان 21 مهر 1394 (14)تعمیرات اساسی- اورهال- پالایشگاه گاز پارسیان 21 مهر 1394 (15)تعمیرات اساسی- اورهال- پالایشگاه گاز پارسیان 21 مهر 1394 (16)تعمیرات اساسی- اورهال- پالایشگاه گاز پارسیان 21 مهر 1394 (17)تعمیرات اساسی- اورهال- پالایشگاه گاز پارسیان 21 مهر 1394 (18)تعمیرات اساسی- اورهال- پالایشگاه گاز پارسیان 21 مهر 1394 (19)تعمیرات اساسی- اورهال- پالایشگاه گاز پارسیان 21 مهر 1394 (20)تعمیرات اساسی- اورهال- پالایشگاه گاز پارسیان 21 مهر 1394 (21)تعمیرات اساسی- اورهال- پالایشگاه گاز پارسیان 21 مهر 1394 (22)تعمیرات اساسی- اورهال- پالایشگاه گاز پارسیان 21 مهر 1394 (23)تعمیرات اساسی- اورهال- پالایشگاه گاز پارسیان 21 مهر 1394 (24)تعمیرات اساسی- اورهال- پالایشگاه گاز پارسیان 21 مهر 1394 (25)تعمیرات اساسی- اورهال- پالایشگاه گاز پارسیان 21 مهر 1394 (26)تعمیرات اساسی- اورهال- پالایشگاه گاز پارسیان 21 مهر 1394 (27)تعمیرات اساسی- اورهال- پالایشگاه گاز پارسیان 21 مهر 1394 (28)