بانک عکس صنعت نفت ایران

آموزشگاه حرفه ای نفت در آبادان

-آموزشگاه حرفه ای نفت در آبادان 1351.7.17 (5)-آموزشگاه حرفه ای نفت در آبادان 1351.7.17 (6)-آموزشگاه حرفه ای نفت در آبادان 1351.7.17 (7)-آموزشگاه حرفه ای نفت در آبادان 1351.7.17 (8)-آموزشگاه حرفه ای نفت در آبادان 1351.7.17 (9)-آموزشگاه حرفه ای نفت در آبادان 1351.7.17 (10)مرکز آموزش ماشین نویسی در آبادان (1)مرکز آموزش ماشین نویسی در آبادان (2)