بانک عکس صنعت نفت ایران

انفجار خط لوله گاز در خیابان جمالزاده تهران

انفجار لوله گاز در خیابان جمالزاده تهران-1368.12-محمدحسن دامی تام (1)انفجار لوله گاز در خیابان جمالزاده تهران-1368.12-محمدحسن دامی تام (2)انفجار لوله گاز در خیابان جمالزاده تهران-1368.12-محمدحسن دامی تام (3)انفجار لوله گاز در خیابان جمالزاده تهران-1368.12-محمدحسن دامی تام (4)انفجار لوله گاز در خیابان جمالزاده تهران-1368.12-محمدحسن دامی تام (5)انفجار لوله گاز در خیابان جمالزاده تهران-1368.12-محمدحسن دامی تام (6)انفجار لوله گاز در خیابان جمالزاده تهران-1368.12-محمدحسن دامی تام (7)انفجار لوله گاز در خیابان جمالزاده تهران-1368.12-محمدحسن دامی تام (8)انفجار لوله گاز در خیابان جمالزاده تهران-1368.12-محمدحسن دامی تام (9)انفجار لوله گاز در خیابان جمالزاده تهران-1368.12-محمدحسن دامی تام (10)انفجار لوله گاز در خیابان جمالزاده تهران-1368.12-محمدحسن دامی تام (11)انفجار لوله گاز در خیابان جمالزاده تهران-1368.12-محمدحسن دامی تام (12)انفجار لوله گاز در خیابان جمالزاده تهران-1368.12-محمدحسن دامی تام (13)انفجار لوله گاز در خیابان جمالزاده تهران-1368.12-محمدحسن دامی تام (14)انفجار لوله گاز در خیابان جمالزاده تهران-1368.12-محمدحسن دامی تام (15)انفجار لوله گاز در خیابان جمالزاده تهران-1368.12-محمدحسن دامی تام (16)انفجار لوله گاز در خیابان جمالزاده تهران-1368.12-محمدحسن دامی تام (17)انفجار لوله گاز در خیابان جمالزاده تهران-1368.12-محمدحسن دامی تام (18)انفجار لوله گاز در خیابان جمالزاده تهران-1368.12-محمدحسن دامی تام