بانک عکس صنعت نفت ایران

بازدید مصطفی میرسلیم معاون تحقیقات رییس جمهور از مرکز پژوهش و تحقیقات صنعت نفت

بازدید مصطفی میرسلیم معاون تحقیقات رییس جمهور از مرکز پژوهش و تحقیقات صنعت نفت-1368.10-محمدحسن دامی تام (1)بازدید مصطفی میرسلیم معاون تحقیقات رییس جمهور از مرکز پژوهش و تحقیقات صنعت نفت-1368.10-محمدحسن دامی تام (2)بازدید مصطفی میرسلیم معاون تحقیقات رییس جمهور از مرکز پژوهش و تحقیقات صنعت نفت-1368.10-محمدحسن دامی تام (3)بازدید مصطفی میرسلیم معاون تحقیقات رییس جمهور از مرکز پژوهش و تحقیقات صنعت نفت-1368.10-محمدحسن دامی تام (4)بازدید مصطفی میرسلیم معاون تحقیقات رییس جمهور از مرکز پژوهش و تحقیقات صنعت نفت-1368.10-محمدحسن دامی تام (5)بازدید مصطفی میرسلیم معاون تحقیقات رییس جمهور از مرکز پژوهش و تحقیقات صنعت نفت-1368.10-محمدحسن دامی تام (6)