بانک عکس صنعت نفت ایران

پالایشگاه گاز فاز 12 پارس جنوبی عسلویه

پالایشگاه گاز فاز 12 پارس جنوبی عسلویه سال 1-93 حسینی (2)پالایشگاه گاز فاز 12 پارس جنوبی عسلویه سال 1-93 حسینی (3)پالایشگاه گاز فاز 12 پارس جنوبی عسلویه سال 1-93 حسینی (4)پالایشگاه گاز فاز 12 پارس جنوبی عسلویه سال 1-93 حسینی (5)پالایشگاه گاز فاز 12 پارس جنوبی عسلویه سال 1-93 حسینی (6)پالایشگاه گاز فاز 12 پارس جنوبی عسلویه سال 1-93 حسینی (7)پالایشگاه گاز فاز 12 پارس جنوبی عسلویه سال 1-93 حسینی (8)پالایشگاه گاز فاز 12 پارس جنوبی عسلویه سال 1-93 حسینی (9)پالایشگاه گاز فاز 12 پارس جنوبی عسلویه سال 1-93 حسینی (10)پالایشگاه گاز فاز 12 پارس جنوبی عسلویه سال 1-93 حسینی (11)پالایشگاه گاز فاز 12 پارس جنوبی عسلویه سال 1-93 حسینی (12)پالایشگاه گاز فاز 12 پارس جنوبی عسلویه سال 1-93 حسینی (13)پالایشگاه گاز فاز 12 پارس جنوبی عسلویه سال 1-93 حسینی (14)پالایشگاه گاز فاز 12 پارس جنوبی عسلویه سال 1-93 حسینی (15)پالایشگاه گاز فاز 12 پارس جنوبی عسلویه سال 1-93 حسینی (16)پالایشگاه گاز فاز 12 پارس جنوبی عسلویه سال 1-93 حسینی (17)پالایشگاه گاز فاز 12 پارس جنوبی عسلویه سال 1-93 حسینی (18)پالایشگاه گاز فاز 12 پارس جنوبی عسلویه سال 1-93 حسینی (19)پالایشگاه گاز فاز 12 پارس جنوبی عسلویه سال 1-93 حسینی (20)پالایشگاه گاز فاز 12 پارس جنوبی عسلویه سال 1-93 حسینی (21)پالایشگاه گاز فاز 12 پارس جنوبی عسلویه سال 1-93 حسینی (22)پالایشگاه گاز فاز 12 پارس جنوبی عسلویه سال 1-93 حسینی (23)پالایشگاه گاز فاز 12 پارس جنوبی عسلویه سال 1-93 حسینی (24)پالایشگاه گاز فاز 12 پارس جنوبی عسلویه سال 1-93 حسینی (25)پالایشگاه گاز فاز 12 پارس جنوبی عسلویه سال 1-93 حسینی (26)پالایشگاه گاز فاز 12 پارس جنوبی عسلویه سال 1-93 حسینی (27)پالایشگاه گاز فاز 12 پارس جنوبی عسلویه سال 1-93 حسینی (28)پالایشگاه گاز فاز 12 پارس جنوبی عسلویه سال 1-93 حسینی (29)پالایشگاه گاز فاز 12 پارس جنوبی عسلویه سال 1-93 حسینی (30)پالایشگاه گاز فاز 12 پارس جنوبی عسلویه سال 1-93 حسینی (31)پالایشگاه گاز فاز 12 پارس جنوبی عسلویه سال 1-93 حسینی پالایشگاه گاز فاز 12 پارس جنوبی عسلویه سال 6-93 حسینی (1)پالایشگاه گاز فاز 12 پارس جنوبی عسلویه سال 6-93 حسینی (32)پالایشگاه گاز فاز 12 پارس جنوبی عسلویه سال 6-93 حسینی (34)