بانک عکس صنعت نفت ایران

طرح جامع انرژی کشور با حضور منصورمعظمی معاون وزیر نفت

طرح جامع انرژی کشوربا حضور منصور معظمی معاون وزیر نفت 01-03-94 (1)طرح جامع انرژی کشوربا حضور منصور معظمی معاون وزیر نفت 01-03-94 (2)طرح جامع انرژی کشوربا حضور منصور معظمی معاون وزیر نفت 01-03-94 (3)طرح جامع انرژی کشوربا حضور منصور معظمی معاون وزیر نفت 01-03-94 (4)طرح جامع انرژی کشوربا حضور منصور معظمی معاون وزیر نفت 01-03-94 (5)طرح جامع انرژی کشوربا حضور منصور معظمی معاون وزیر نفت 01-03-94 (6)طرح جامع انرژی کشوربا حضور منصور معظمی معاون وزیر نفت 01-03-94 (7)طرح جامع انرژی کشوربا حضور منصور معظمی معاون وزیر نفت 01-03-94 (8)طرح جامع انرژی کشوربا حضور منصور معظمی معاون وزیر نفت 01-03-94 (9)منصور معظمی معاون بر نامه ریزی وزیر نفت 01-03-94 حسن حسینی (10)طرح جامع انرژی کشوربا حضور منصور معظمی معاون وزیر نفت 01-03-94 (11)منصور معظمی معاون بر نامه ریزی وزیر نفت 01-03-94 حسن حسینی (9)طرح جامع انرژی کشوربا حضور منصور معظمی معاون وزیر نفت 01-03-94 (13)طرح جامع انرژی کشوربا حضور منصور معظمی معاون وزیر نفت 01-03-94 (14)طرح جامع انرژی کشوربا حضور منصور معظمی معاون وزیر نفت 01-03-94 (15)طرح جامع انرژی کشوربا حضور منصور معظمی معاون وزیر نفت 01-03-94 (16)