بانک عکس صنعت نفت ایران

سيد عماد حسيني معاون وزير در امور مهندسي

سيد عماد حسيني معاون وزير در امور مهندسي سال 1392 (1)سيد عماد حسيني معاون وزير در امور مهندسي سال 1392 (2)سيد عماد حسيني معاون وزير در امور مهندسي سال 1392 (3)سيد عماد حسيني معاون وزير در امور مهندسي سال 1392 (4)سيد عماد حسيني معاون وزير در امور مهندسي سال 1392 (5)سيد عماد حسيني معاون وزير در امور مهندسي سال 1392 (6)سيد عماد حسيني معاون وزير در امور مهندسي سال 1392 (7)سيد عماد حسيني معاون وزير در امور مهندسي سال 1392 (8)سيد عماد حسيني معاون وزير در امور مهندسي سال 1392 (9)