بانک عکس صنعت نفت ایران

پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران

پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران تیر 1386 (1)پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران تیر 1386 (2)پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران تیر 1386 (3)پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران تیر 1386 (4)پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران تیر 1386 (5)پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران تیر 1386 (6)پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران تیر 1386 (7)پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران تیر 1386 (8)پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران تیر 1386 (9)پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران تیر 1386 (10)پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران تیر 1386 (11)پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران تیر 1386 (12)پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران تیر 1386 (13)پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران تیر 1386 (14)پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران تیر 1386 (15)پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران تیر 1386 (16)پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران تیر 1386 (17)پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران تیر 1386 (18)پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران تیر 1386 (19)پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران تیر 1386 (20)پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران تیر 1386 (21)