بانک عکس صنعت نفت ایران

پایانه صادرات نفت - اسکله تی جزیره خارک خلیج فارس قبل از پیروزی انقلاب

001293-169-پایانه صادرات نفت - اسکله تی جزیره خارک خلیج فارس001445-166-پایانه صادرات نفت - اسکله آذرپاد جزیره خارک خلیج فارس009952-167-پایانه صادرات نفت - اسکله آذرپاد جزیره خارک خلیج فارس 1351.8011217-167-پایانه صادرات نفت - اسکله آذرپاد جزیره خارک خلیج فارس -1353.1.10011222-167-پایانه صادرات نفت - اسکله آذرپاد جزیره خارک خلیج فارس در شب-1353.1.10011225-167-پایانه صادرات نفت - اسکله آذرپاد جزیره خارک خلیج فارس -1353.1.10011316-167-اپایانه صادرات نفت - اسکله آذرپاد جزیره خارک خلیج فارس-1353.1.12013263-168-پایانه صادرات نفت - اسکله آذرپاد جزیره خارک خلیج فارس-1353.9.11013264-168-پایانه صادرات نفت - اسکله آذرپاد جزیره خارک خلیج فارس1353.10.11013265-168-پایانه صادرات نفت - اسکله آذرپاد جزیره خارک خلیج فارس1353.10.11013278-168-پایانه صادرات نفت - اسکله آذرپاد جزیره خارک خلیج فارس-1353.10.11013569-167-پایانه صادرات نفت - اسکله آذرپاد جزیره خارک خلیج فارس-1354.2.5014065-167-پایانه صادرات نفت - اسکله آذرپاد جزیره خارک خلیج فارس-1354.7.6014092-165-پایانه صادرات نفت - اسکله آذرپاد جزیره خارک خلیج فارس-1354.7.6014094-165-پایانه صادرات نفت - اسکله آذرپاد جزیره خارک خلیج فارس-1354.7.6014104-165-پایانه صادرات نفت - اسکله آذرپاد جزیره خارک خلیج فارس-1354.7.6014835-167-پایانه صادرات نفت - اسکله آذرپاد جزیره خارک خلیج فارس-1355