بانک عکس صنعت نفت ایران

پایانه صادرات نفت - طزح توسعه اسکله آذرپاد جزیره خارک خلیج فارس سال 1354

013574-167-اسكله آذرپاد جزيره خارك-1354.1.28014068-167-توسعه اسكله بارگيري جزيره خارك-بارگيري نفتكش-1354.7.6014093-165-بارگيري نفتكش در اسكله آذرپاد جزيره خارك-1354.7.6014097-165-بارگيري نفتكش در اسكله آذرپاد جزيره خارك-1354.7.6014098-165-بارگيري نفتكش در اسكله آذرپاد جزيره خارك-1354.7.6014099-165-بارگيري نفتكش در اسكله آذرپاد جزيره خارك-1354.7.6014103-165-بارگيري نفتكش در اسكله آذرپاد جزيره خارك-1354.7.6014126-165-عمليات توسعه اسكله آذرپاد-جزيره خارك-1354.7.6014128-165-عمليات توسعه اسكله آذرپاد-جزيره خارك-1354.7.6014365-165-عمليات توسعه اسكله آذرپاد-جزيره خارك-1354.9.22014371-165-عمليات توسعه اسكله آذرپاد-جزيره خارك-1354.9.22014372-165-عمليات توسعه اسكله آذرپاد-جزيره خارك-1354.9.22014373-165-عمليات توسعه اسكله آذرپاد-جزيره خارك-1354.9.22014375-165-عمليات توسعه اسكله آذرپاد-جزيره خارك-1354.9.22016827-165-اسكله آذرپاد-جزيره خارك016833-165-اسكله آذرپاد جزيره خارك016858-165-اسكله آذرپاد جزيره خارك016859-165-اسكله آذرپاد جزيره خارك017500-167-اسكله آذرپاد جزيره خارك-1357017503-167-اسكله آذرپاد جزيره خارك-1357017504-167-اسكله آذرپاد جزيره خارك-1357017731-( )-اسكله آذرپاد-جزيره خارك-1357.4.4