بانک عکس صنعت نفت ایران

پایانه صادرات نفت - اسکله آذرپاد جزیره خارک خلیج فارس سالهای 1350 و 1351

006472-133-اسكله آذرپاد جزيره خارك006473-133-اسكله آذرپاد جزيره خارك008954-169-بارگيري نفت كش در اسكله آذرپاد008959-169-بارگيري نفت كش در اسكله آذرپاد008960-169-بارگيري نفت كش در اسكله آذرپاد008961-169-بارگيري نفت كش در اسكله آذرپاد008967-169-اسكله بارگيري آذرپاد جزيره خارك008971-169-بارگيري نفت كش در اسكله آذرپاد009879-167-بازوهاي بارگيري اسكله آذرپاد جزيره خارك1351.8009882-167-بارگيري نفتكش نيسكي مارو در اسكله آذرپاد1351.8009883-167-بارگيري نفت كش در اسكله آذرپاد1351.7009886-167-بارگيري نفت كش در اسكله آذرپاد1351.8009887-167-بارگيري نفت كش در اسكله آذرپاد1351.7009890-167-بارگيري نفت كش در اسكله آذرپاد جزيره خارك 1351.8009891-167-بارگيري نفت كش در اسكله آذرپاد جزيره خارك 1351.8009897-167-اسكله آذرپاد جزيره خارك1351.7009898-167-اسكله آذرپاد جزيره خارك1351.7009908-167-بارگيري نفت كش در اسكله آذرپاد جزيره خارك 1351.8009916-167-بارگيري نفت كش در اسكله آذرپاد جزيره خارك 1351.8009921-167-بارگيري نفت كش در اسكله آذرپاد جزيره خارك 1351.7009922-167-بارگيري نفت كش در اسكله آذرپاد جزيره خارك 1351.7009946-167-بارگيري نفت كش در اسكله آذرپاد جزيره خارك 1351.8009948-167- اسكله آذرپاد جزيره خارك 1351.8-e009950-167-بارگيري نفت كش در اسكله آذرپاد جزيره خارك 1351.8009953-167-بارگيري نفت كش در اسكله آذرپاد جزيره خارك 1351.7