بانک عکس صنعت نفت ایران

اولین کلنگ ساخت پالایشگاه نفت تهران

اولین کلنگ ساخت پالایشگاه نفت تهران با حضور منوچهر اقبال مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران و جمشید آموزگار سال 1344 (1)اولین کلنگ ساخت پالایشگاه نفت تهران با حضور منوچهر اقبال مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران و جمشید آموزگار سال 1344 (2)اولین کلنگ ساخت پالایشگاه نفت تهران با حضور منوچهر اقبال مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران و جمشید آموزگار سال 1344 (3)اولین کلنگ ساخت پالایشگاه نفت تهران با حضور منوچهر اقبال مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران و جمشید آموزگار سال 1344 (4)