بانک عکس صنعت نفت ایران

خروج کارکنان انگلیسی از ایران پس از ملی شدن صنعت نفت

018326-175-خروج کارکنان انگلیسی پس از ملی شدن صنعت نفت019105-175-خروج انگلیسی ها پس از ملی شدن صنعت نفت019109-175-خروج انگلیسی ها از آبادان پس از ملی شدن صنعت نفت047409-( )-خروج انگلیسیها از ایران019104-175-خروج کارکنان انگلیسی پس از ملی شدن صنعت نفت از ایران در فرودگاه مسجد سلیمان سال 1330تجمع کارکنان انگلیسی برای خروج از ایران پس از ملی شدن صنعت نفت در باشکاه نفت آبادان سال1330خروج کارکنان انگلیسی از ایران پس از ملی شدن صنعت نفت بوسیله کشتی سال 1330