بانک عکس صنعت نفت ایران

دکل حفاری خشکی فتح 61 در جزیره کیش

دکل حفاری خشکی فتح 61 در جزیره کیش بهمن 1389 امیر حسین هاشمی جاوید (1)دکل حفاری خشکی فتح 61 در جزیره کیش بهمن 1389 امیر حسین هاشمی جاوید (2)دکل حفاری خشکی فتح 61 در جزیره کیش بهمن 1389 امیر حسین هاشمی جاوید (3)دکل حفاری خشکی فتح 61 در جزیره کیش بهمن 1389 امیر حسین هاشمی جاوید (4)دکل حفاری خشکی فتح 61 در جزیره کیش بهمن 1389 امیر حسین هاشمی جاوید (5)دکل حفاری خشکی فتح 61 در جزیره کیش بهمن 1389 امیر حسین هاشمی جاوید (6)دکل حفاری خشکی فتح 61 در جزیره کیش بهمن 1389 امیر حسین هاشمی جاوید (7)دکل حفاری خشکی فتح 61 در جزیره کیش بهمن 1389 امیر حسین هاشمی جاوید (8)دکل حفاری خشکی فتح 61 در جزیره کیش بهمن 1389 امیر حسین هاشمی جاوید (9)دکل حفاری خشکی فتح 61 در جزیره کیش بهمن 1389 امیر حسین هاشمی جاوید (10)دکل حفاری خشکی فتح 61 در جزیره کیش بهمن 1389 امیر حسین هاشمی جاوید (11)دکل حفاری خشکی فتح 61 در جزیره کیش بهمن 1389 امیر حسین هاشمی جاوید (12)دکل حفاری خشکی فتح 61 در جزیره کیش بهمن 1389 امیر حسین هاشمی جاوید (13)