بانک عکس صنعت نفت ایران

مهندس سید کاظم وزیری هامانه وزیر نفت

060925-( )مهندس وزیری هامانه-وزیر نفت-1384-سید مصطفی حسینی (1)060925-( )مهندس وزیری هامانه-وزیر نفت-1384-سید مصطفی حسینی (2)097796-( )--2005 مهندس هامانه در اجلاس اوپک097798-( )hamane( مهندس هامانه در اجلاس اوپک )-2005به همراه آقای کاظم پور اردبیلی-097808-( )-2006مهندس هامانه در اجلاس اوپک بهمراه دیگر وزیران نفت کشورهای عضو اوپک097812-( )-2006مهندس هامانه در اجلاس اوپک-097817-( )-2006 مهندس هامانه در اجلاس اوپک097818-( )-2006 مهندس هامانه در اجلاس اوپک097820-( )L-2006مهندس هامانه در اجلاس اوپک097826-( -2007 مهندس هامانه در اجلاس اوپک097827-( )-2007 مهندس هامانه در اجلاس اوپک-097830-( )-2007مهندس هامانه و آقای یاریجانی در اجلاس اوپک)-097832-( )-2007مهندس هامانه و آقای یاریجانی در اجلاس اوپک-097833-( -2007مهندس هامانه در اجلاس اوپک)08-( )بازدید مهندس هامانه از یازدهمین نمایشگاه نفت.گاز.و پتروشیمی 1385- محمد حسن دامی تام08-( )بازدید مهندس هامانه و نوذری از پارس جنوبی-1385.2.14-( )10-( )--1385.4.7افتتاح بهره برداری پتروشیمی مبین منطقه ویژه انرژی پارس توسط آقای حداد عادل و