بانک عکس صنعت نفت ایران

علی مروی معاون وزیر نفت در امور حقوقی و مجلس

علی مروی معاون وزیر در امور حقوقی و مجلس17-7-88 (2)علی مروی معاون وزیر در امور حقوقی و مجلس17-7-88علی مروی معاون وزیر در امور حقوقی ومجلس 5-3-89 (2)علی مروی معاون وزیر در امور حقوقی ومجلس 5-3-89