بانک عکس صنعت نفت ایران

منطقه پخش هرمزگان انبار نفت بندرعباس

منطقه پخش هرمزگان انبار نفت بندرعباس سال 11-85 (1)منطقه پخش هرمزگان انبار نفت بندرعباس سال 11-85 (2)منطقه پخش هرمزگان انبار نفت بندرعباس سال 11-85 (3)منطقه پخش هرمزگان انبار نفت بندرعباس سال 11-85 (4)منطقه پخش هرمزگان انبار نفت بندرعباس سال 11-85 (5)منطقه پخش هرمزگان انبار نفت بندرعباس سال 11-85 (6)منطقه پخش هرمزگان انبار نفت بندرعباس سال 11-85 (7)منطقه پخش هرمزگان انبار نفت بندرعباس سال 11-85 (8)