بانک عکس صنعت نفت ایران

پالايشگاه نفت آبادان ساخت كت كراكر جديد

پالايشگاه نفت آبادان ساخت كت كراكر جديد سال 88 (1)پالايشگاه نفت آبادان ساخت كت كراكر جديد سال 88 (2)پالايشگاه نفت آبادان ساخت كت كراكر جديد سال 88 (3)پالايشگاه نفت آبادان ساخت كت كراكر جديد سال 88 (4)پالايشگاه نفت آبادان ساخت كت كراكر جديد سال 88 (5)پالايشگاه نفت آبادان ساخت كت كراكر جديد سال 88 (6)پالايشگاه نفت آبادان ساخت كت كراكر جديد سال 88 (7)پالايشگاه نفت آبادان ساخت كت كراكر جديد سال 88 (8)پالايشگاه نفت آبادان ساخت كت كراكر جديد سال 88 (9)پالايشگاه نفت آبادان ساخت كت كراكر جديد سال 88 (10)پالايشگاه نفت آبادان ساخت كت كراكر جديد سال 88 (11)پالايشگاه نفت آبادان ساخت كت كراكر جديد سال 88 (12)پالايشگاه نفت آبادان ساخت كت كراكر جديد سال 88 (13)پالايشگاه نفت آبادان ساخت كت كراكر جديد سال 88 (14)پالايشگاه نفت آبادان ساخت كت كراكر جديد سال 88 (15)پالايشگاه نفت آبادان ساخت كت كراكر جديد سال 88 (16)پالايشگاه نفت آبادان ساخت كت كراكر جديد سال 88 (17)پالايشگاه نفت آبادان ساخت كت كراكر جديد سال 88 (18)پالايشگاه نفت آبادان ساخت كت كراكر جديد سال 88 (19)پالايشگاه نفت آبادان ساخت كت كراكر جديد سال 88 (20)پالايشگاه نفت آبادان ساخت كت كراكر جديد سال 88 (21)پالايشگاه نفت آبادان ساخت كت كراكر جديد سال 88 (23)پالايشگاه نفت آبادان ساخت كت كراكر جديد سال 88 (24)پالايشگاه نفت آبادان ساخت كت كراكر جديد سال 88 (25)پالايشگاه نفت آبادان ساخت كت كراكر جديد سال 88 (26)