بانک عکس صنعت نفت ایران

پالايشگاه نفت آبادان پروژه تغییر سیستم آب خنک کننده ازحالت یکبار گذر به مدار بسته

پالايشگاه نفت آبادان پروژه تعقیر سیستم آب خنک کننده ازحالت یکبار گذر به مدار بسته سال 88 (1)پالايشگاه نفت آبادان پروژه تعقیر سیستم آب خنک کننده ازحالت یکبار گذر به مدار بسته سال 88 (2)پالايشگاه نفت آبادان پروژه تعقیر سیستم آب خنک کننده ازحالت یکبار گذر به مدار بسته سال 88 (3)پالايشگاه نفت آبادان پروژه تعقیر سیستم آب خنک کننده ازحالت یکبار گذر به مدار بسته سال 88 (5)پالايشگاه نفت آبادان پروژه تعقیر سیستم آب خنک کننده ازحالت یکبار گذر به مدار بسته سال 88 (6)پالايشگاه نفت آبادان پروژه تعقیر سیستم آب خنک کننده ازحالت یکبار گذر به مدار بسته سال 88 (7)پالايشگاه نفت آبادان پروژه تعقیر سیستم آب خنک کننده ازحالت یکبار گذر به مدار بسته سال 88 (8)پالايشگاه نفت آبادان پروژه تعقیر سیستم آب خنک کننده ازحالت یکبار گذر به مدار بسته سال 88 (9)پالايشگاه نفت آبادان پروژه تعقیر سیستم آب خنک کننده ازحالت یکبار گذر به مدار بسته سال 88 (10)پالايشگاه نفت آبادان پروژه تعقیر سیستم آب خنک کننده ازحالت یکبار گذر به مدار بسته سال 88 (11)پالايشگاه نفت آبادان پروژه تعقیر سیستم آب خنک کننده ازحالت یکبار گذر به مدار بسته سال 88 (12)پالايشگاه نفت آبادان پروژه تعقیر سیستم آب خنک کننده ازحالت یکبار گذر به مدار بسته سال 88 (13)پالايشگاه نفت آبادان پروژه تعقیر سیستم آب خنک کننده ازحالت یکبار گذر به مدار بسته سال 88 (14)پالايشگاه نفت آبادان پروژه تعقیر سیستم آب خنک کننده ازحالت یکبار گذر به مدار بسته سال 88 (16)پالايشگاه نفت آبادان پروژه تعقیر سیستم آب خنک کننده ازحالت یکبار گذر به مدار بسته سال 88 (17)