بانک عکس صنعت نفت ایران

بازدید خبرنگاران از فازهای مختلف عسلویه

بازدید از فازهای عسلویه 29-05-93 مسلم عباسی (295)بازدید از فازهای عسلویه 29-05-93 مسلم عباسی (295)بازدید از فازهای عسلویه 29-05-93 مسلم عباسی (6)بازدید از فازهای عسلویه 29-05-93 مسلم عباسی (9)بازدید از فازهای عسلویه 29-05-93 مسلم عباسی (11)بازدید از فازهای عسلویه 29-05-93 مسلم عباسی (13)بازدید از فازهای عسلویه 29-05-93 مسلم عباسی (17)بازدید از فازهای عسلویه 29-05-93 مسلم عباسی (19)بازدید از فازهای عسلویه 29-05-93 مسلم عباسی (22)بازدید از فازهای عسلویه 29-05-93 مسلم عباسی (24)بازدید از فازهای عسلویه 29-05-93 مسلم عباسی (26)بازدید از فازهای عسلویه 29-05-93 مسلم عباسی (28)بازدید از فازهای عسلویه 29-05-93 مسلم عباسی (31)بازدید از فازهای عسلویه 29-05-93 مسلم عباسی (45)بازدید از فازهای عسلویه 29-05-93 مسلم عباسی (48)بازدید از فازهای عسلویه 29-05-93 مسلم عباسی (51)بازدید از فازهای عسلویه 29-05-93 مسلم عباسی (53)بازدید از فازهای عسلویه 29-05-93 مسلم عباسی (77)بازدید از فازهای عسلویه 29-05-93 مسلم عباسی (80)بازدید از فازهای عسلویه 29-05-93 مسلم عباسی (88)بازدید از فازهای عسلویه 29-05-93 مسلم عباسی (90)بازدید از فازهای عسلویه 29-05-93 مسلم عباسی (92)بازدید از فازهای عسلویه 29-05-93 مسلم عباسی (93)بازدید از فازهای عسلویه 29-05-93 مسلم عباسی (95)بازدید از فازهای عسلویه 29-05-93 مسلم عباسی (98)بازدید از فازهای عسلویه 29-05-93 مسلم عباسی (104)بازدید از فازهای عسلویه 29-05-93 مسلم عباسی (115)بازدید از فازهای عسلویه 29-05-93 مسلم عباسی (118)بازدید از فازهای عسلویه 29-05-93 مسلم عباسی (123)بازدید از فازهای عسلویه 29-05-93 مسلم عباسی (125)بازدید از فازهای عسلویه 29-05-93 مسلم عباسی (126)بازدید از فازهای عسلویه 29-05-93 مسلم عباسی (128)بازدید از فازهای عسلویه 29-05-93 مسلم عباسی (141)بازدید از فازهای عسلویه 29-05-93 مسلم عباسی (143)بازدید از فازهای عسلویه 29-05-93 مسلم عباسی (147)بازدید از فازهای عسلویه 29-05-93 مسلم عباسی (149)بازدید از فازهای عسلویه 29-05-93 مسلم عباسی (152)بازدید از فازهای عسلویه 29-05-93 مسلم عباسی (155)بازدید از فازهای عسلویه 29-05-93 مسلم عباسی (157)بازدید از فازهای عسلویه 29-05-93 مسلم عباسی (161)بازدید از فازهای عسلویه 29-05-93 مسلم عباسی (180)بازدید از فازهای عسلویه 29-05-93 مسلم عباسی (183)بازدید از فازهای عسلویه 29-05-93 مسلم عباسی (187)بازدید از فازهای عسلویه 29-05-93 مسلم عباسی (197)بازدید از فازهای عسلویه 29-05-93 مسلم عباسی (207)بازدید از فازهای عسلویه 29-05-93 مسلم عباسی (236)