بانک عکس صنعت نفت ایران

رونمایی از اولین پایلوت نمک زدایی نفت خام پژوهشگاه _ 02-03-94 حسن حسینی

رونمایی از اولین پایلوت نمک زدایی نفت خام پژوهشگاه _ 02-03-94 حسن حسینی (32)رونمایی از اولین پایلوت نمک زدایی نفت خام پژوهشگاه _ 02-03-94 حسن حسینی (34)رونمایی از اولین پایلوت نمک زدایی نفت خام پژوهشگاه _ 02-03-94 حسن حسینی (39)رونمایی از اولین پایلوت نمک زدایی نفت خام پژوهشگاه _ 02-03-94 حسن حسینی (47)رونمایی از اولین پایلوت نمک زدایی نفت خام پژوهشگاه _ 02-03-94 حسن حسینی (29)رونمایی از اولین پایلوت نمک زدایی نفت خام پژوهشگاه _ 02-03-94 حسن حسینی (26)رونمایی از اولین پایلوت نمک زدایی نفت خام پژوهشگاه _ 02-03-94 حسن حسینی (23)رونمایی از اولین پایلوت نمک زدایی نفت خام پژوهشگاه _ 02-03-94 حسن حسینی (14)رونمایی از اولین پایلوت نمک زدایی نفت خام پژوهشگاه _ 02-03-94 حسن حسینی (16)رونمایی از اولین پایلوت نمک زدایی نفت خام پژوهشگاه _ 02-03-94 حسن حسینی (18)رونمایی از اولین پایلوت نمک زدایی نفت خام پژوهشگاه _ 02-03-94 حسن حسینی (21)رونمایی از اولین پایلوت نمک زدایی نفت خام پژوهشگاه _ 02-03-94 حسن حسینی (11)رونمایی از اولین پایلوت نمک زدایی نفت خام پژوهشگاه _ 02-03-94 حسن حسینی (5)رونمایی از اولین پایلوت نمک زدایی نفت خام پژوهشگاه _ 02-03-94 حسن حسینی (3)رونمایی از اولین پایلوت نمک زدایی نفت خام پژوهشگاه _ 02-03-94 حسن حسینی (1)