بانک عکس صنعت نفت ایران

دکل حفاری 83 فتح اهواز

دکل حفاری 83 فتح اهواز 18-05-93 حسن حسینی (1)دکل حفاری 83 فتح اهواز 18-05-93 حسن حسینی (2)دکل حفاری 83 فتح اهواز 18-05-93 حسن حسینی (3)مکان طرح فراگیر پالایشی سیراف 12-04-94 حسن حسینی (21)دکل حفاری 83 فتح اهواز 18-05-93 حسن حسینی (7)دکل حفاری 83 فتح اهواز 18-05-93 حسن حسینی (8)دکل حفاری 83 فتح اهواز 18-05-93 حسن حسینی (10)دکل حفاری 83 فتح اهواز 18-05-93 حسن حسینی (11)دکل حفاری 83 فتح اهواز 18-05-93 حسن حسینی (12)دکل حفاری 83 فتح اهواز 18-05-93 حسن حسینی (13)دکل حفاری 83 فتح اهواز 18-05-93 حسن حسینی (14)دکل حفاری 83 فتح اهواز 18-05-93 حسن حسینی (15)دکل حفاری 83 فتح اهواز 18-05-93 حسن حسینی (16)دکل حفاری 83 فتح اهواز 18-05-93 حسن حسینی (17)دکل حفاری 83 فتح اهواز 18-05-93 حسن حسینی (19)دکل حفاری 83 فتح اهواز 18-05-93 حسن حسینی (20)دکل حفاری 83 فتح اهواز 18-05-93 حسن حسینی (21)