بانک عکس صنعت نفت ایران

تودیع ماجدی معاون بین الملل وزارت نفت با حضور زنگنه وزیر نفت

تودیع ماجدی معاون بین الملل نفت با حضور وزیر 930631 عکاس محمد قدمعلی (2)تودیع ماجدی معاون بین الملل نفت با حضور وزیر 930631 عکاس محمد قدمعلی (4)تودیع ماجدی معاون بین الملل نفت با حضور وزیر 930631 عکاس محمد قدمعلی (6)تودیع ماجدی معاون بین الملل نفت با حضور وزیر 930631 عکاس محمد قدمعلی (8)تودیع ماجدی معاون بین الملل نفت با حضور وزیر 930631 عکاس محمد قدمعلی (10)تودیع ماجدی معاون بین الملل نفت با حضور وزیر 930631 عکاس محمد قدمعلی (12)تودیع ماجدی معاون بین الملل نفت با حضور وزیر 930631 عکاس محمد قدمعلی (16)تودیع ماجدی معاون بین الملل نفت با حضور وزیر 930631 عکاس محمد قدمعلی (18)تودیع ماجدی معاون بین الملل نفت با حضور وزیر 930631 عکاس محمد قدمعلی (21)تودیع ماجدی معاون بین الملل نفت با حضور وزیر 930631 عکاس محمد قدمعلی (22)تودیع ماجدی معاون بین الملل نفت با حضور وزیر 930631 عکاس محمد قدمعلی (24)تودیع ماجدی معاون بین الملل نفت با حضور وزیر 930631 عکاس محمد قدمعلی (26)تودیع ماجدی معاون بین الملل نفت با حضور وزیر 930631 عکاس محمد قدمعلی (27)تودیع ماجدی معاون بین الملل نفت با حضور وزیر 930631 عکاس محمد قدمعلی (29)تودیع ماجدی معاون بین الملل نفت با حضور وزیر 930631 عکاس محمد قدمعلی (32)تودیع ماجدی معاون بین الملل نفت با حضور وزیر 930631 عکاس محمد قدمعلی (34)تودیع ماجدی معاون بین الملل نفت با حضور وزیر 930631 عکاس محمد قدمعلی (36)تودیع ماجدی معاون بین الملل نفت با حضور وزیر 930631 عکاس محمد قدمعلی (38)تودیع ماجدی معاون بین الملل نفت با حضور وزیر 930631 عکاس محمد قدمعلی (41)تودیع ماجدی معاون بین الملل نفت با حضور وزیر 930631 عکاس محمد قدمعلی (44)تودیع ماجدی معاون بین الملل نفت با حضور وزیر 930631 عکاس محمد قدمعلی (47)تودیع ماجدی معاون بین الملل نفت با حضور وزیر 930631 عکاس محمد قدمعلی (49)