بانک عکس صنعت نفت ایران

تجدید میثاق کارکنان صنعت نفت با امام راحل در مرقد امام

تجدید میثاق مرقد امام 12-03-94 مرتضی زیتونی (1)تجدید میثاق مرقد امام 12-03-94 مرتضی زیتونی (2)تجدید میثاق مرقد امام 12-03-94 مرتضی زیتونی (3)تجدید میثاق مرقد امام 12-03-94 مرتضی زیتونی (4)تجدید میثاق مرقد امام 12-03-94 مرتضی زیتونی (5)تجدید میثاق مرقد امام 12-03-94 مرتضی زیتونی (6)تجدید میثاق مرقد امام 12-03-94 مرتضی زیتونی (7)تجدید میثاق مرقد امام 12-03-94 مرتضی زیتونی (8)تجدید میثاق مرقد امام 12-03-94 مرتضی زیتونی (9)تجدید میثاق مرقد امام 12-03-94 مرتضی زیتونی (10)تجدید میثاق مرقد امام 12-03-94 مرتضی زیتونی (11)تجدید میثاق مرقد امام 12-03-94 مرتضی زیتونی (12)تجدید میثاق مرقد امام 12-03-94 مرتضی زیتونی (13)تجدید میثاق مرقد امام 12-03-94 مرتضی زیتونی (14)تجدید میثاق مرقد امام 12-03-94 مرتضی زیتونی (15)تجدید میثاق مرقد امام 12-03-94 مرتضی زیتونی (16)تجدید میثاق مرقد امام 12-03-94 مرتضی زیتونی (17)تجدید میثاق مرقد امام 12-03-94 مرتضی زیتونی (19)تجدید میثاق مرقد امام 12-03-94 مرتضی زیتونی (20)تجدید میثاق مرقد امام 12-03-94 مرتضی زیتونی (21)تجدید میثاق مرقد امام 12-03-94 مرتضی زیتونی (22)