بانک عکس صنعت نفت ایران

امضای قرارداد شرکت فلات قاره حافظی و عمادی

امضای قرارداد شرکت فلات قاره حافظی و عمادی 930612 عکاس محمد قدمعلی (1)امضای قرارداد شرکت فلات قاره حافظی و عمادی 930612 عکاس محمد قدمعلی (2)امضای قرارداد شرکت فلات قاره حافظی و عمادی 930612 عکاس محمد قدمعلی (3)امضای قرارداد شرکت فلات قاره حافظی و عمادی 930612 عکاس محمد قدمعلی (4)امضای قرارداد شرکت فلات قاره حافظی و عمادی 930612 عکاس محمد قدمعلی (5)امضای قرارداد شرکت فلات قاره حافظی و عمادی 930612 عکاس محمد قدمعلی (6)امضای قرارداد شرکت فلات قاره حافظی و عمادی 930612 عکاس محمد قدمعلی (7)امضای قرارداد شرکت فلات قاره حافظی و عمادی 930612 عکاس محمد قدمعلی (8)امضای قرارداد شرکت فلات قاره حافظی و عمادی 930612 عکاس محمد قدمعلی (9)امضای قرارداد شرکت فلات قاره حافظی و عمادی 930612 عکاس محمد قدمعلی (10)امضای قرارداد شرکت فلات قاره حافظی و عمادی 930612 عکاس محمد قدمعلی (11)امضای قرارداد شرکت فلات قاره حافظی و عمادی 930612 عکاس محمد قدمعلی (12)امضای قرارداد شرکت فلات قاره حافظی و عمادی 930612 عکاس محمد قدمعلی (13)امضای قرارداد شرکت فلات قاره حافظی و عمادی 930612 عکاس محمد قدمعلی (14)امضای قرارداد شرکت فلات قاره حافظی و عمادی 930612 عکاس محمد قدمعلی (15)امضای قرارداد شرکت فلات قاره حافظی و عمادی 930612 عکاس محمد قدمعلی (16)