بانک عکس صنعت نفت ایران

سکوی حفاری دریایی ایران خزر دریای خزر

080049-132-سكوي حفاري ايران خزر-1374-سید مصطفی حسيني080065-132-سكوي حفاري ايران خزر-1375-سید مصطفی حسيني080068-132-سكوي حفاري ايران خزر در منطقه نكا-1374-سید مصطفی حسيني080078-132-سكوي حفاري ايران خزر در منطقه نكا-1374-سید مصطفی حسيني080066-132-sakkoo ye haffari irankhazar dar mantaghe ye neka-1374-hoseini080067-132-sakkoo ye haffari irankhazar dar mantaghe ye neka-1374-hoseini080068-132-sakkoo ye haffari irankhazar dar mantaghe ye neka-1374-hoseini080069-132-sakkoo ye haffari irankhazar dar mantaghe ye neka-1374-hoseini080070-132-sakkoo ye haffari irankhazar dar mantaghe ye neka-1374-hoseini080072-132-sakkoo ye haffari irankhazar dar mantaghe ye neka-1374-hoseini080073-132-sakkoo ye haffari irankhazar dar mantaghe ye neka-1374-hoseini080074-132-sakkoo ye haffari irankhazar dar mantaghe ye neka-1374-hoseini080075-132-sakkoo ye haffari irankhazar dar mantaghe ye neka-1374-hoseini080076-132-sakkoo ye haffari irankhazar dar mantaghe ye neka-1374-hoseini080077-132-sakkoo ye haffari irankhazar dar mantaghe ye neka-1374-hoseini080078-132-sakkoo ye haffari irankhazar dar mantaghe ye neka-1374-hoseini080079-132-sakkoo ye haffari irankhazar dar mantaghe ye neka-1374-hoseini080080-132-sakkoo ye haffari irankhazar dar mantaghe ye neka-1374-hoseini080081-132-sakkoo ye haffari irankhazar dar mantaghe ye neka-1374-hoseini080082-132-sakkoo ye haffari irankhazar dar mantaghe ye neka-1374-hoseini080083-132-sakkoo ye haffari irankhazar dar mantaghe ye neka-1374-hoseini080084-132-sakkoo ye haffari irankhazar dar mantaghe ye neka-1374-hoseini080085-132-sakkoo ye haffari irankhazar dar mantaghe ye neka-1375-hoseini080086-132-sakkoo ye haffari irankhazar dar mantaghe ye neka-1375-hoseini080087-132-sakkoo ye haffari irankhazar dar mantaghe ye neka-1375-hoseini080088-132-sakkoo ye haffari irankhazar dar mantaghe ye neka-1375-hoseini080089-132-sakkoo ye haffari irankhazar dar mantaghe ye neka-1375-hoseini080090-132-sakkoo ye haffari irankhazar dar mantaghe ye neka-1375-hoseini080091-132-sakkoo ye haffari irankhazar dar mantaghe ye neka-1375-hoseini080079-132-سكوي حفاري ايران خزر در منطقه نكا-1374-سید مصطفی حسيني080080-132-سكوي حفاري ايران خزر در منطقه نكا-1374-سید مصطفی حسينيسکوی حفاری دریایی ایران خزر دریای خزر سال 74 حسینی