بانک عکس صنعت نفت ایران

سکوی بهره برداری فازهای 6 و 7 و8 پارس جنوبی عسلویه خلیج فارس spd7

سکوی بهره برداری فازهای 6 و 7 و8 پارس جنوبی عسلویه خلیج فارس سال 6-93 spd7 (1)سکوی بهره برداری فازهای 6 و 7 و8 پارس جنوبی عسلویه خلیج فارس سال 6-93 spd7 (2)سکوی بهره برداری فازهای 6 و 7 و8 پارس جنوبی عسلویه خلیج فارس سال 6-93 spd7 (3)