بانک عکس صنعت نفت ایران

سکوی بهره برداری فازهای 2 و 3 پارس جنوبی عسلویه

سکوی بهره برداری فازهای 2 و 3 پارس جنوبی عسلویه سال 6-93 حسینی (1)سکوی بهره برداری فازهای 2 و 3 پارس جنوبی عسلویه سال 6-93 حسینی (2)