بانک عکس صنعت نفت ایران

سکوی بهره برداری فاز 18 پارس جنوبی عسلویه خلیج فارس - حسینی

سکوی بهره برداری فاز 18 پارس جنوبی عسلویه خلیج فارس سال 6-93 حسینی