بانک عکس صنعت نفت ایران

سکوی بهره برداری فاز 1 پارس جنوبی خلیج فارس

سکوی بهره برداری فاز 1 عسلویه پارس جنوبی خلیج فارس 6-93 حسینی (1)سکوی بهره برداری فاز 1 عسلویه پارس جنوبی خلیج فارس 6-93 حسینی (2)سکوی بهره برداری فاز 1 عسلویه پارس جنوبی خلیج فارس 6-93 حسینی (3)سکوی بهره برداری فاز 1 عسلویه پارس جنوبی خلیج فارس 6-93 حسینی (4)سکوی بهره برداری فاز 1 عسلویه پارس جنوبی خلیج فارس 6-93 حسینی (5)سکوی بهره برداری فاز 1 عسلویه پارس جنوبی خلیج فارس 6-93 حسینی (6)سکوی بهره برداری فاز 1 عسلویه پارس جنوبی خلیج فارس 6-93 حسینی (7)سکوی بهره برداری فاز 1 عسلویه پارس جنوبی خلیج فارس 6-93 حسینی (8)سکوی بهره برداری فاز 1 عسلویه پارس جنوبی خلیج فارس 6-93 حسینی (9)سکوی بهره برداری فاز 1 عسلویه پارس جنوبی خلیج فارس 6-93 حسینی (10)سکوی بهره برداری فاز 1 عسلویه پارس جنوبی خلیج فارس 6-93 حسینی (11)سکوی بهره برداری فاز 1 عسلویه پارس جنوبی خلیج فارس 6-93 حسینی (12)سکوی بهره برداری فاز 1 عسلویه پارس جنوبی خلیج فارس 6-93 حسینی (13)سکوی بهره برداری فاز 1 عسلویه پارس جنوبی خلیج فارس 6-93 حسینی (14)سکوی بهره برداری فاز 1 عسلویه پارس جنوبی خلیج فارس 6-93 حسینی (15)سکوی بهره برداری فاز 1 عسلویه پارس جنوبی خلیج فارس 6-93 حسینی (16)سکوی بهره برداری فاز 1 عسلویه پارس جنوبی خلیج فارس 6-93 حسینی (17)سکوی بهره برداری فاز 1 عسلویه پارس جنوبی خلیج فارس 6-93 حسینی (18)سکوی بهره برداری فاز 1 عسلویه پارس جنوبی خلیج فارس 6-93 حسینی (19)