بانک عکس صنعت نفت ایران

مجتمع پتروشیمی مهاباد

مجتمع پتروشیمی مهاباد (1)مجتمع پتروشیمی مهاباد (2)مجتمع پتروشیمی مهاباد (3)