بانک عکس صنعت نفت ایران

مجتمع پتروشیمی خارک

مجتمع پتروشیمی خارک (2)مجتمع پتروشیمی خارک (3)مجتمع پتروشیمی خارک (4)مجتمع پتروشیمی خارک (5)مجتمع پتروشیمی خارک (6)مجتمع پتروشیمی خارک (7)مجتمع پتروشیمی خارک (8)مجتمع پتروشیمی خارک، ابوالقاسم رحمانی