بانک عکس صنعت نفت ایران

مجتمع پتروشیمی اصفهان

مجتمع پتروشیمی اصفهان، ابوالقاسم رحمانی (1)مجتمع پتروشیمی اصفهان، ابوالقاسم رحمانی (2)مجتمع پتروشیمی اصفهان، ابوالقاسم رحمانی (3)مجتمع پتروشیمی اصفهان، ابوالقاسم رحمانی (4)مجتمع پتروشیمی اصفهان، ابوالقاسم رحمانی (5)مجتمع پتروشیمی اصفهان، ابوالقاسم رحمانی (6)