بانک عکس صنعت نفت ایران

مجتمع پتروشیمی ارومیه

مجتمع پتروشیمی ارومیه (1)مجتمع پتروشیمی ارومیه (2)مجتمع پتروشیمی ارومیه (3)مجتمع پتروشیمی ارومیه (4)