بانک عکس صنعت نفت ایران

واحد بهره برداری مارون 3

واحد بهره برداری مارون 3 - مجتبی محسنی (1)واحد بهره برداری مارون 3 - مجتبی محسنی (2)واحد بهره برداری مارون 3 - مجتبی محسنی (3)واحد بهره برداری مارون 3 - مجتبی محسنی (4)واحد بهره برداری مارون 3 - مجتبی محسنی (5)واحد بهره برداری مارون 3 - مجتبی محسنی (6)واحد بهره برداری مارون 3 - مجتبی محسنی (7)واحد بهره برداری مارون 3 - مجتبی محسنی (8)واحد بهره برداری مارون 3 - مجتبی محسنی (9)واحد بهره برداری مارون 3 - مجتبی محسنی (10)واحد بهره برداری مارون 3 - مجتبی محسنی (11)واحد بهره برداری مارون 3 - مجتبی محسنی (12)واحد بهره برداری مارون 3 - مجتبی محسنی (13)واحد بهره برداری مارون 3 - مجتبی محسنی (14)واحد بهره برداری مارون 3 - مجتبی محسنی (15)واحد بهره برداری مارون 3 - مجتبی محسنی (16)واحد بهره برداری مارون 3 - مجتبی محسنی (17)واحد بهره برداری مارون 3 - مجتبی محسنی (18)واحد بهره برداری مارون 3 - مجتبی محسنی (19)واحد بهره برداری مارون 3 - مجتبی محسنی (20)واحد بهره برداری مارون 3 - مجتبی محسنی (21)واحد بهره برداری مارون 3 - مجتبی محسنی (22)