بانک عکس صنعت نفت ایران

طرح توسعه میدان نفتی یادآوران

طرح توسعه میدان نفتی یادآوران - مجتبی محسنی (1)طرح توسعه میدان نفتی یادآوران - مجتبی محسنی (2)طرح توسعه میدان نفتی یادآوران - مجتبی محسنی (3)طرح توسعه میدان نفتی یادآوران - مجتبی محسنی (4)طرح توسعه میدان نفتی یادآوران - مجتبی محسنی (5)طرح توسعه میدان نفتی یادآوران - مجتبی محسنی (6)طرح توسعه میدان نفتی یادآوران - مجتبی محسنی (7)طرح توسعه میدان نفتی یادآوران - مجتبی محسنی (8)