بانک عکس صنعت نفت ایران

طرح توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی

طرح توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی - مجتبی محسنی (1)طرح توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی - مجتبی محسنی (2)طرح توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی - مجتبی محسنی (3)طرح توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی - مجتبی محسنی (4)طرح توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی - مجتبی محسنی (5)طرح توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی - مجتبی محسنی (6)