بانک عکس صنعت نفت ایران

آئین معارفه قائم مقام وزیر نفت خانم مرضیه شاهدایی و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی آقای سید رضا نوروززاده توسط بیژن زنگنه وزیر نفت

تودیع و معارفه مرضیه شاهدایی و سید رضا نوروز زاده مجتبی محمدقلی ابان 96 (63)تودیع و معارفه مرضیه شاهدایی و سید رضا نوروز زاده مجتبی محمدقلی ابان 96 (66)تودیع و معارفه مرضیه شاهدایی و سید رضا نوروز زاده مجتبی محمدقلی ابان 96 (70)تودیع و معارفه مرضیه شاهدایی و سید رضا نوروز زاده مجتبی محمدقلی ابان 96 (82)تودیع و معارفه مرضیه شاهدایی و سید رضا نوروز زاده مجتبی محمدقلی ابان 96 (85)تودیع و معارفه مرضیه شاهدایی و سید رضا نوروز زاده مجتبی محمدقلی ابان 96 (59)تودیع و معارفه مرضیه شاهدایی و سید رضا نوروز زاده مجتبی محمدقلی ابان 96 (54)تودیع و معارفه مرضیه شاهدایی و سید رضا نوروز زاده مجتبی محمدقلی ابان 96 (44)تودیع و معارفه مرضیه شاهدایی و سید رضا نوروز زاده مجتبی محمدقلی ابان 96 (43)تودیع و معارفه مرضیه شاهدایی و سید رضا نوروز زاده مجتبی محمدقلی ابان 96 (35)تودیع و معارفه مرضیه شاهدایی و سید رضا نوروز زاده مجتبی محمدقلی ابان 96 (3)تودیع و معارفه مرضیه شاهدایی و سید رضا نوروز زاده مجتبی محمدقلی ابان 96 (6)تودیع و معارفه مرضیه شاهدایی و سید رضا نوروز زاده مجتبی محمدقلی ابان 96 (7)تودیع و معارفه مرضیه شاهدایی و سید رضا نوروز زاده مجتبی محمدقلی ابان 96 (16)تودیع و معارفه مرضیه شاهدایی و سید رضا نوروز زاده مجتبی محمدقلی ابان 96 (33)تودیع و معارفه مرضیه شاهدایی و سید رضا نوروز زاده مجتبی محمدقلی ابان 96 (88)تودیع و معارفه مرضیه شاهدایی و سید رضا نوروز زاده مجتبی محمدقلی ابان 96 (2)