بانک عکس صنعت نفت ایران

امضای تفاهم نامه شرکت ملی نفت ایران و شرکت ORG نروژ،

امضای تفاهم نامه شرکت ملی نفت ایران و شرکت او آر جی نروژ مجتبی محمدقلی ابان 96 (41)امضای تفاهم نامه شرکت ملی نفت ایران و شرکت او آر جی نروژ مجتبی محمدقلی ابان 96 (42)امضای تفاهم نامه شرکت ملی نفت ایران و شرکت او آر جی نروژ مجتبی محمدقلی ابان 96 (48)امضای تفاهم نامه شرکت ملی نفت ایران و شرکت او آر جی نروژ مجتبی محمدقلی ابان 96 (59)امضای تفاهم نامه شرکت ملی نفت ایران و شرکت او آر جی نروژ مجتبی محمدقلی ابان 96 (61)امضای تفاهم نامه شرکت ملی نفت ایران و شرکت او آر جی نروژ مجتبی محمدقلی ابان 96 (38)امضای تفاهم نامه شرکت ملی نفت ایران و شرکت او آر جی نروژ مجتبی محمدقلی ابان 96 (35)امضای تفاهم نامه شرکت ملی نفت ایران و شرکت او آر جی نروژ مجتبی محمدقلی ابان 96 (33)امضای تفاهم نامه شرکت ملی نفت ایران و شرکت او آر جی نروژ مجتبی محمدقلی ابان 96 (32)امضای تفاهم نامه شرکت ملی نفت ایران و شرکت او آر جی نروژ مجتبی محمدقلی ابان 96 (28)امضای تفاهم نامه شرکت ملی نفت ایران و شرکت او آر جی نروژ مجتبی محمدقلی ابان 96 (11)امضای تفاهم نامه شرکت ملی نفت ایران و شرکت او آر جی نروژ مجتبی محمدقلی ابان 96 (16)امضای تفاهم نامه شرکت ملی نفت ایران و شرکت او آر جی نروژ مجتبی محمدقلی ابان 96 (24)