بانک عکس صنعت نفت ایران

مجتمع پتروشیمی غدیر - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر

مجتمع پتروشیمی غدیر - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر (1)مجتمع پتروشیمی غدیر - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر (2)مجتمع پتروشیمی غدیر - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر (3)