بانک عکس صنعت نفت ایران

مجتمع پتروشیمی مهر - عسلویه

مجتمع پتروشیمی مهر - عسلویه (1)مجتمع پتروشیمی مهر - عسلویه (2)مجتمع پتروشیمی مهر - عسلویه (3)مجتمع پتروشیمی مهر - عسلویه (4)