بانک عکس صنعت نفت ایران

پالایشگاه نفت تبریز

پالایشگاه نفت تبریز سال 75 حسینیپالایشگاه نفت تبریز سال77 حسینیپالایشگاه نفت تبریز سال77 حسینی (2)